Vorbe spuse si nespuse….Puterea gandului

Un prieten este cineva atunci cand avem nevoie
atunci când spiritele noastre au nevoie de o viata.
Un prieten este cineva
pentru ca prietenia noastră este un dar.
Un prieten este cineva care umple viețile noastre
cu frumusetea,
bucurie și har
Și face pe toată lumea în care trăimîntr-un loc mai bun și mai fericit.

 

 

Sunteți in gândurile și rugăciunile mele

 

 

 

 Those who have little control over how their thoughts and words can be recognized immediately by their face serene, calm, beautiful and charming the sweet and quiet voice, with eyes glowed with inner light.

 Cei care au un control cât de mic asupra gândurilor şi vorbelor lor pot fi recunoscuţi imediat, prin faţa lor senină, calmă, frumoasă şi fermecătoare, prin vocea dulce şi liniştită, prin ochii stralucind de o lumină interioară.

 

 Remember the golden rule flows from the universal law of resonance: ignore bad thoughts, for every battle they will only give them power (to increase) and replace them with their opposites (or any thought inspired and sublime you have a certain preference).

  Nu uitaţi regula de aur izvorâtă din legea universală a rezonanţei: ignoraţi gândurile rele, căci orice luptă cu ele nu va face decât să le dea putere (să le amplifice) şi înlocuiţi-le cu opusul lor (sau cu orice gând inspirat şi sublim pentru care aveţi o anumită preferinţă).

 

 Character is power and influence; it brings friends and support. It is the safest and easiest way to wealth, honor, success and happiness.

Caracterul înseamnă putere şi influenţă; el ne aduce prieteni şi sprijin. Este cea mai sigură şi mai uşoară cale spre bogăţie, onoare, succes şi fericire.

 Love is an emotion, a feeling of strong affection born of kinship, admiration, benevolence, respect, compassion, tenderness, common interests, generally in positive emotions. 

Iubirea este o emoţie, un sentiment de afecţiune puternică, născut din înrudire, admiraţie, bunăvoinţă, respect, compasiune, tandreţe, interese comune, în general din emoţii pozitive. 

 

 To change your attitude, you must first change your thoughts and your feelings to cause concern. Replace negative thoughts and feelings of indecision, fear and doubt with positive thoughts and feelings based on understanding, faith and courage.

 Ca să-ţi schimbi atitudinea, trebuie mai întâi să-ţi schimbi gândurile şi sentimentele faţă de cauza îngrijorării tale. Înlocuieşte gândurile negative şi sentimentele de indecizie, teamă şi îndoială, cu gânduri pozitive şi sentimente bazate pe înţelegere, credinţă şi curaj. 

 You find it normal that when it comes to life, emotions, sex, money, power to think ahead at scenarios that exist only in your head and then not act? If your imagination has so much influence on your actions in real life, positive things even imagine. Why are you afraid?

 Ţi se pare normal ca atunci când vine vorba de viaţă, emoţii, sex, bani, putere să te gândeşti înainte la scenarii care există doar în capul tău şi apoi să nici nu acţionezi? Dacă imaginaţia ta are o influenţă atât de mare asupra acţiunilor tale din viaţa reală, măcar imaginează-ţi lucruri pozitive. De ce ţi-e teamă? 

 https://amintirivirtuale.wordpress.com/show-mpfm-_comentarii/comment-page-78/

http://feeds2.feedburner.com/Soarelemeueștitu

Navigare în articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.